Tellimistingimused

Kehtiv alates: 6.04.2021

1. Tellimistingimustes kasutatavad mõisted

Tellimistingimused – Kasutaja poolt ÕNNELIK EMA ostukeskkonnas tellimisel kohalduvad tingimused

E-pood – ÕNNELIK EMA ostukeskkond

Korraldaja – MTÜ Pesake Peredele registrikood 80574471, tegutsemiskoht Küti tee 4 Peetri alevik, Rae vald Harjumaa 75312, e-post mariliis.lukk@gmail.com, telefon +372 527 0882

Kasutaja – ÕNNELIK EMA kogukonna liige

Müügileping – Korraldaja ja Kasutaja vahel sõlmitav leping Kogukonnale ligipääsu ostu kohta, mille tingimused on ära toodud E-poes olevas Kogukonna tutvustuses.

Kinnitus – Korraldaja poolt Kliendile väljastatav kinnitus ostu kohta, mis tõendab Kliendi õigust osaleda ÕNNELIK EMA  kogukonnas. Tellimistingimuste ja müügipakkumises sätestatud tingimuste vastuolu korral kehtivad viimased. Tellimistingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

2. Tellimistingimuste kohaldamine

2.1. Tellimistingimused kehtivad Kasutaja poolt E-poe kasutamisel Korraldaja ja Kasutaja vahel tekkivate õigussuhete kohta. E-poe kasutamise all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Kasutajale võimaluse andmist osaleda ÕNNELIK EMA kogukonnas. Samuti mõeldakse E-poe kasutamise all muid E-poes pakutavaid teenuseid.

2.2. Tellimistingimused kohalduvad kõigile E-poe kaudu kogukonnas osalemise ostjatele ning muud moodi E-poodi kasutavatele isikutele. Tellimistingimustega mitte nõustudes on E-poe kasutamine mistahes viisil keelatud.

2.3. Tellimistingimused jõustuvad Korraldaja ja Kasutaja vahel hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Tellimistingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Kasutaja asub E-poodi kasutama.

3. Kasutaja õigused ja kohustused ning kinnitused

3.1 Kasutajal on õigus:

3.1.1 nõuda Korraldajalt pärast tellimuse sooritamist arve esitamist;

3.1.2 esitada Korraldajale ettepanekuid E-poe kasutajasõbralikumaks muutmiseks;

3.1.3 teostada seadusest tulenevat taganemisõigust vastavalt Tellimistingimuste punktile 4.2.

3.2. Kasutaja kohustub:

3.2.1. esitama E-poes ostu sooritades täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

3.2.2. hoolikalt kontrollima ja vastutama mistahes toimingu käigus esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne maksekohustuse kinnitamist kuvatakse E-poes kõik Kasutaja poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks;

3.2.3. tutvuma Müügilepingu tingimustega;

3.2.4. mitte kasutama E-poodi ebaseaduslikuks tehinguks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

3.2.5. viivitamata elektronposti teel informeerima Korraldajat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes ostu sooritamisel esitatutega;

3.3. Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega E-poes, et ta:

3.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha E-poes võimaldatud tehinguid;

3.3.2. on teadlik, et Tellimistingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Korraldaja tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Tellimistingimustes selgesõnaliselt kirjas;

3.3.3. on teadlik ja nõustub sellega, et Korraldajal on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Tellimistingimustele;

3.3.4. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Tellimistingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et E-poe kasutamisega kaasnevad tema jaoks õiguslikult siduvad kohustused.

4. Kasutaja lõpetamis- ja taganemisõiguse ulatus ja teostamine

4.1. Kasutajal on õigus Müügileping (ilma ette teatamata) igal ajal lõpetada. Müügilepingu alusel Korraldajale makstud tasusid ei tagastata. Kasutaja saab ostetud tooteid ja teenuseid kasutada makstud perioodi lõpuni.

4.2. Kasutajal on õigus taganeda Müügilepingust, teavitades sellest Korraldajat, kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, 14 päeva jooksul pärast Müügilepingu sõlmimist. Vastavalt võlaõigusseadusele (VÕS § 53 lg 4) ei kohaldu taganemisõigus Müügilepingutele, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal. Selliste toodete/teenuste eest tasudes Kasutaja loobub taganemisõigustest.

4.3. Korraldaja kohustused Kasutajapoolsel taganemisel:

4.3.1. Korraldaja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kasutajale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel, kõik Kasutajalt Müügilepingu alusel saadud tasud. Kasutaja annab Korraldajale nõusoleku teha tagasimakse Korraldaja enda poolt valitud makseviisil.

4.4. Kui Müügilepingus või õigusaktis on Korraldaja jaoks sätestatud Kasutajale soodsamad lõpetamis- ja taganemistingimused, siis kohalduvad Müügilepingus või vastavas õigusaktis sätestatud tingimused. Vastupidisel juhul kohalduvad Korraldaja ja Kasutaja vahel käesolevates Tellimistingimustes sätestatud tingimused.

4.5. Korraldaja Müügilepingust taganemisõigus:

4.5.1. Korraldajal on õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda seaduses ettenähtud juhtudel. Müügilepingust taganemisest teavitab Korraldaja Kasutajat kirjalikult ja tagastab Kasutaja poolt Müügilepingu alusel Korraldajale makstud tasud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

5. Korraldaja õigused ja vastutus

5.1. Korraldajal on õigus:

5.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine, kui Korraldaja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või seadusevastaselt;

5.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal E-pood maha või selle toimimine peatada;

5.1.3. jälgida E-poes toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Internetikeskkonna kasutamist;

5.1.4. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi, uudiskirju ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

5.2. Korraldaja ei vastuta ühelgi juhul:

5.2.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Korraldaja klienditeenindusele.

6. Poolte teated

6.1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ning Korraldaja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt E-poes teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu. Teade loetakse poole poolt kätte saaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile ja sellest on möödunud 3 tööpäeva.

6.2. Juhul kui Kinnitus ei ole saadetud Kasutaja e-posti aadressile kolme tunni jooksul Kasutaja poolt raha deponeerimisest Korraldaja juures või kui mistahes muu teave või kinnitus, mida kasutaja Korraldajalt ootab, ei ole saabunud Kasutaja e-posti aadressile mõistliku aja jooksul, peab Kasutaja sellest koheselt Korraldajat informeerima.

7. Intellektuaalne omand

7.1. Korraldaja E-pood ja selle osad (sh kuid mitte ainult Korraldaja veebilehe graafiline liides ja müügipakkumused, pildid jmt) ning sellega seotud tarkvara, Korraldaja kaubamärk ning muud Korraldaja autoriõigusega kaitstavad objektid E-poes on eraldi autoriõigusega kaitstud teosteks, mida ei ole Kasutajatel õigus Kasutajaks oleku ajal ja ka pärast seda Korraldaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. Vaidluse korral loetakse, et tegemist on autoriõigusega kaitstava objektiga, mille autoriõigused kuuluvad Korraldajale.

8. Kasutaja isikuandmete töötlemine

8.1. Isikuandmeid, mida Korraldaja on saanud Kasutajalt E-poe kasutajaks registreerumisel ja/või E-poe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta Korraldaja juures muul viisil E-poe kasutamise teel, on Korraldajal õigus isikuandmete kaitse seaduse mõistes töödelda käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.

8.2. Töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad Kasutaja nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, pangakonto number, vanus, isikukood, elukoha- või tarneaadress, küsitluste kaudu saadud andmed perekonnaseisu, sissetuleku, soo, vanuse, laste arvu, hariduse ja tarbimiseelistuste kohta ning muud sarnased andmed, mis on vajalikud ÕNNELIK EMA kogukonnas osalemiseks.

8.3. Korraldaja kasutab isikuandmeid Kasutajatele teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb mõista E-poes Kasutajatele teenuste vahendamist ja Kasutajatele võimalikult soodsate ning personaliseeritud pakkumiste korraldamist.

8.4. Kasutaja annab Korraldajale nõusoleku Kasutaja isikuandmete töötlemiseks käesolevas peatükis sätestatud mahus ja eesmärkidel. Kasutajal on õigus Korraldajale antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

8.5. Korraldaja ei anna Kasutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud seadustega ettenähtud juhtudel.

9. Tellimistingimuste muutmine

9.1. Korraldajal on igal ajal õigus ühepoolselt E-poe ja teenuste arengust tulenevalt E-poodi ja Tellimistingimusi muuta ning täiendada, sh E-pood lõpetada.

9.2. Korraldaja kohustub teavitama Kasutajat Tellimistingimuste muudatustest ja täiendustest  avaldatavate vastavate teadete kaudu.

9.3. Tellimistingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest E-poes ja Kasutaja poolt nendega E-poes nõustumise kinnitamisest.

10. Lõpptingimused

10.1. E-poe kasutamisest tulenevale õigussuhtele Kasutaja ja Korraldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kasutaja ja Korraldaja vahelisele Müügilepingust tulenevale õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja/või Korraldaja Müügilepingus sätestatud riigi õigusakte ja/või rahvusvahelise õiguse sätteid. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on Kasutajal ja Korraldajal õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

10.2. E-poe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Korraldaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse tarbijavaidluste komisjon. Tarbijakaitse seaduse kohaselt on komisjoni pädevuses lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kui pool ei ole nimetatud komisjoni otsusega nõus, siis lahendab vaidluse kohus.

10.3. Juhul, kui mõni Tellimistingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Tellimistingimuste sätete kehtivust.

10.4. Tellimistingimused kehtivad Internetikeskkonna kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Korraldaja vaheliste Tellimistingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.